696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, które zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, a prawo uczestniczenia w nim mają wszyscy członkowie Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organy. Spośród członków Walnego Zgromadzenia zostaje wybierana Rada Nadzorcza, która sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza

Decyzją Walnego Zgromadzenia – Uchwałą Nr 8/2020 z dnia 22.09.2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Łabędy" w Pyskowicach w kadencji obejmującej lata 2020- 2023 jest następujący :

  • Bogusław Domagała - Przewodniczący Rady Nadzorczej / Członek Komisji Rewizyjnej
  • Halina Praśniewska- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Sekretarz/Członek Komisji Technicznej
  • Henryk Jary- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Arkadiusz Tokarz - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Henryk Kostrzewa  - Przewodniczący Komisji Technicznej
  • Andrzej Żebiałowicz  - Członek Komisji Technicznej

Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdą środę miesiąca w siedzibie Dyrekcji Spółdzielni od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Henryk Jary pełni dyżur w Administracji Osiedla - Toszek w każdą środę tygodnia, w godzinach 15.00 - 16.00.

Uwaga! Zmiana trybu pełnienia dyżurów w czasie epidemii.

Ze względu na na zaistniałą sytuację epidemiczną dyżury Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Bogusława Domagały zostają zawieszone do odwołania. Jednakże jest możliwy kontakt telefoniczny poprzez zgłoszenie do sekretariatu Spółdzielni chęci spotkania na numer 696 010 611 lub bezpośrednio do pana Przewodniczącego pod numerem telefonu 661 601 957.

Dyżur Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Henryka Jarego będzie  odbywał się telefonicznie pod nr telefonu 501 609 258 w ww. terminach.


 

Zarząd

Zarząd kieruje pracą Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz nadzorowanie ich wykonania w zakresie niezastrzeżonym innym organom Spółdzielni w statucie lub w ustawach.

Danuta Gut - Prezes Zarządu -  Główny księgowy

Pełnomocnicy Zarządu:

Anna Marczak , Ilona Klimek

 

Twoja Reklama

 

miejsce

 

 

Publikacja Linku

Zapraszamy do publikacji linku strony internetowej w zakładce ważne linki w cenie 5 zł/ netto/m-c, płatne z góry za 6 m-cy. Do powyższych cen należy doliczyć kwotę 23% VAT.

Emisja nastąpi po uiszczeniu opłaty wynikającej z faktury.

Prosimy o  kontakt

Ważne linki