696 010 611 / 32 233 90 00

   sekretariat@smlabedy.pl

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁABĘDY” w Pyskowicach jako profesjonalny i doświadczony zarządca zaprasza do współpracy w ramach działalności zarządzania nieruchomościami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łabędy” w Pyskowicach specjalizuje się w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi od ponad 30 lat. W chwili obecnej w swoich zasobach posiada 43 nieruchomości spółdzielcze oraz zarządza 5 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Budynki te znajdują się głównie na terenie Pyskowic, jak również w Łabędach oraz w Toszku.

Wieloletnie doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje pozwolą zapewnić Państwu wysoki standard usług, właściwą obsługę techniczną jak również profesjonalny nadzór nad inwestycjami remontowymi przeprowadzanymi na nieruchomości.

Biuro Spółdzielni znajduje się w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 21a i jest czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7 : 00 – 15 : 00; w środy w godz. 7 : 00 – 17 : 00; w piątki w godz.

7 : 00 – 13 : 00. Kontakt telefoniczny pod numerem 32 / 233 – 90 – 00.

 

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

W ramach stawki za zarządzanie wykonujemy niżej wymienione czynności:

 1. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 1. Prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów
  w nieruchomości wspólnej.

 2. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji liczby osób zamieszkujących w lokalach na podstawie oświadczenia właściciela lokalu.

 3. Zawieranie umów na dostawę mediów do nieruchomości.

 4. Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

 5. Wydawanie poświadczeń oraz zaświadczeń w stosunku do właścicieli dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej itp.

 6. Reprezentowanie Wspólnoty przed urzędami i instytucjami.

 7. Przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej.

 8. Udzielanie na wniosek właścicieli lokali wyczerpujących informacji o sprawach związanych
  z nieruchomością i jej zarządzaniem.

 9. Prowadzenie wszelkiej korespondencji z właścicielami lokali, urzędami i instytucjami.

 10. Zapewnienie ubezpieczenia dla nieruchomości wspólnej.

 11. Zwoływanie i obsługę zebrań właścicieli lokali, w tym przygotowanie uchwał oraz powiadomienia właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów.

 12. Zbieranie ofert oraz przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców przy udziale Zarządu Wspólnot.

 13. Powiadomienie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawą mediów oraz innych usług wykonywanych dla nieruchomości.

 1. OBSŁUGA KSIĘGOWA

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Naliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

 3. Przygotowywanie projektu planu gospodarczego w formie planu rzeczowo-finansowego.

 4. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i rzeczowego Wspólnoty.

 5. Przygotowywanie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli.

 6. Prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy, założony dla wspólnoty
  w wybranym banku.

 1. OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

 2. Zapewnienie bieżącej kontroli stanu technicznego nieruchomości.

 3. Zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia.

 4. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania nieruchomości w okresie zimowym.

 5. Zapewnienie okresowych kontroli nieruchomości zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

 6. Przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych ogólnobudowlanych.

Ponadto za dodatkową opłatą możemy Państwu zapewnić profesjonalną obsługę prawną, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji ( gaz, c.o. , wod-kan., elektryka ), kosztorysowanie robót w ramach wykonania rocznych planów remontowo-konserwacyjnych, nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami remontowymi, usuwanie awarii występujących na nieruchomości.

Na Państwa życzenie jesteśmy również gotowi podjąć się utrzymania czystości nieruchomości wraz z odśnieżaniem. Koszt tej usługi zależy od sprecyzowania przez Państwa dokładnego zakresu czynności dozorców.

Wysokość zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zostanie określone w trakcie dodatkowych negocjacji i uzgodnień z właścicielami lub Zarządem po uwzględnieniu oczekiwań co do zakresu tych usług.

Stawka za świadczone usługi podlega indywidualnym negocjacjom, ponieważ jest to zależne od wielu czynników w tym: od rodzaju nieruchomości, jej wielkości oraz stanu technicznego.

Wyrażamy nadzieje, iż nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

W przypadku chęci uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień i dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/233-90-00; 696-010-619 – Dominika Mączka Specjalista ds. obsługi działalności gospodarczej i rachunkowości.

Twoja Reklama

 

miejsce

 

 

Publikacja Linku

Zapraszamy do publikacji linku strony internetowej w zakładce ważne linki w cenie 5 zł/ netto/m-c, płatne z góry za 6 m-cy. Do powyższych cen należy doliczyć kwotę 23% VAT.

Emisja nastąpi po uiszczeniu opłaty wynikającej z faktury.

Prosimy o  kontakt

Ważne linki